Website Disclaimer

Deze disclaimer is onlosmakelijk verbonden met de website van Ergotherapie de Doelen (www.ergotherapiededoelen.nl).

Volledigheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht

Alle informatie binnen de site van Ergotherapie de Doelen valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder voorafgaande toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Informatie verstrekking

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.