Privacyverklaring

We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met privacygevoelige informatie. Met deze privacyverklaring worden belanghebbenden en belangstellenden geïnformeerd over de wijze waarop dit gebeurt bij Ergotherapie de Doelen. Heeft u vragen rondom deze privacyverklaring neem dan contact met ons op. Contactgegevens zijn te vinden onder deze verklaring.

Algemene Verordening Gegevens bescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie over deze verordening te vinden.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het leveren van de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van diensten van Ergotherapie de Doelen en onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Zonder verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken er gegevens voor de bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Gewone persoonsgegevens waaronder NAW gegevens, BSN, geslacht, geboortedatum, uw e-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens, dit zijn gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Geanonimiseerde statistieken van onze website middels Google Analytics

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van zorg en uitvoeren van door u gevraagde diensten
 • Het bijhouden van het ergotherapeutisch dossier volgens de Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie van Ergotherapie Nederland
 • Het inplannen van een afspraak
 • Website statistieken om inzage te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken

We streven naar dataminimalisatie, dat wil zeggen dat we geen informatie verwerken die niet bijdraagt aan het doel waarvoor we (persoons)gegevens verwerken.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen persoonsgegevens in dit kader dus alleen met de verwijzer/huisarts of zorgverleners buiten onze praktijk waar dit noodzakelijk is. Ook kunnen we persoonsgegevens verstrekken aan uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld voor het declareren van geleverde zorg.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waar we mee samenwerken of diensten van afnemen. De leverancier van de door ons gebruikte praktijksoftware voldoet aan de NEN7510 norm.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, we doen dit middels een (digitaal) archief.

De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens  gebruik te maken van de diensten van betreffende website.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierbij hebben we volgende afspraken:

 • We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten
 • We laten de IP-adressen anonimiseren
 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om kennis te nemen van wat zij met uw (persoons)gegevens doen welke zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contactgegevens staan onder deze verklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Voor klachten over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.
Een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden. Contactgegevens staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.